IRA

קופות גמל בניהול אישי הן אופציה לאנשים לנהל בעצמם את השקעת כספי החיסכון הפנסיוני שלהם. Individual Retirement Account) IRA), שרות זה מאפשר לחוסך מצד אחד להינות מהטבות המס על הפקדות כסף לקופות גמל ו/או קרנות השתלמות, ומצד שני לשלוט באופן השקעת הכספים, אם באופן אישי או באמצעות מנהל תיקים שפועל ע"פ הנחיות החוסך.

ניהול עצמאי – מיועד לחוסך בעל ידע בשוק ההון ומעוניין לשלוט באופן מלא על תמהיל נכסי הקופה ולנהל את כספו באופן עצמאי. 

ניהול באמצעות מנהל תיקים – מיועד לחוסך המעוניין בליווי ושירותי ניהול על ידי מנהל תיקים אישי הנבחר על ידו. ניהול השקעות אישי מאפשר קבלת החלטות מושכלות מתוך היכרות מעמיקה עם השוק כולו וניצול הזדמנויות בשווקים השונים